واحد مبارزه با بیماریهای واگیر شهرستان گراش
 
معرفی پرسنل واحد:
سمت
مدرک تحصیلی
نام و نام خانوادگی
مسئول واحد
کارشناسی
محمد نوروزی
 
 
Email:nowrouzi_mohammad@yahoo.com
 
 
واحد مبارزه با بیماریهای واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گراش همزمان با تاسیس شبکه بهداشت در سال 1389 شروع به کار نموده و فعالیتهای مربوطه را پیگیری می نماید . اساس کار این واحد بر مبنای مراقبت و پیشگیری از بیماری های واگیر می باشد.
جمع آوری اطلاعات تجزيه و تحليل و انتشارات اطلاعات مربوط به بيماريهای هدف در جهت کنترل آنها را مراقبت گويند (surveillance ). مقصود اوليه از سيستم مراقبت ,تهيه اطلاعاتی است که بر مبنای آن بتوان برای کاهش موارد بيماری اقدام نمود. مراقبت بیماری های واگیر خود شامل بیماری های مشمول گزارش دهی تلفنی و کتبی   می باشد.
 
اهداف مراقبت بیماریها
 • پایش روند ( سیر ) بیماری به منظور پیشگیری از گسترش در منطقه
 • کشف و کنترل به موقع همه گیری ها و رویدادهای غیر معمول به نحوی که بتوان فعالیت های پیشگیرانه و کنترل را در مورد آنها به اجرا گذاشت.
 •  شناسایی گروههای در معرض خطر ابتلا به بیماری و یا مرگ به علت بیماریهای شایع
 •  ارزیابی اثربخشی فعالیت های پیشگیرانه و کنترلی در زمینه بیماری ها
 • اولویت بندی فعالیت های کنترل بیماریها
 • طراحی برنامه های مداخله ای
 
شرحوظیفهمبارزهبابیماریهايواگیر :
·         مراقبتواقداماتکنترلوپشگیري از  بیماریهايواگیر
·         دریافتگزارشبیماریهايمشمولگزارشتلفنیشامل :فلجاطفال،سرخک،سرخجه،مننژیت،هاري،تبخونریزيدهنده،کزازنوزادي، وبا،دیفتري،تبراجعه،طاعون،مالاریا،آنفلونزايمرغی،عوارضناشیازواکسنواپیدمی بیماریها
·         دریافتگزارشبیماریهايمشمولگزارشکتبیشامل :ایدز،سل،هپاتیت، A,E,B,C تب مالت ،توکسوپلاسموز سالک،جذام،کالاآزار،سیاهزخم،سیفلیس،سوزاك،کزازبالغین،سیاهسرفه،آمیبیاز،اسهالخونیو عفونی، تیفوئید، کیستهیداتیکوسرخجهمادرزادي
·         پیگیريوبررسیاپیدمیولوژیکیبیماریهايمشمولگزارشتلفنیوکتبی
·         تهیهوارسالنمونهسرمخونازافرادمشکوكبهسرخکوسرخجه، تب کریمه کنگو ، فلج اطفال و ....
·         تأییدتشخیصودرمانکاملومناسببیمارانواقداماتپیشگیريوکنترلدراطرافیانبیماران
·         همکاريوهماهنگیبینبخشیوبرونبخشیبااداراتمختلفشهرستانبهمنظوراقداماتپیشگیريوکنترلبیماریها
·         جمعآوريآمارواطلاعات،ثبت،گزارشدهیوتجزیهوتحلیلبیماریها
·         انجامخدماتآموزشومشاورهبیماریهايرفتاري
·         برنامهریزيواجرايبرنامههايآموزشیجهتپزشکان،کاردانوکارشناسان،پرسنلبیمارستان،بهورزان،رابطینسلامت،کارکنانادارات،نیروهايبسیجیونظامیوانتظامیودانشآموزان
·         اطلاعرسانیبهگروههايمختلفمردمیدرخصوصعلائم،راههايانتقالواقداماتپیشگیريبیماریها
·         پاسختلفنیبهسؤالاتمردمدرخصوصبیماریهايواگیر
·         تأمینوتوزیعواکسنموردنیازخانههايبهداشتومراکزبهداشتیدرمانیوبیمارستان
·         نظارتبراجرايواکسیناسیونکودکان،مادران،سربازانوگروههايدرمعرضخطر
 
جدول راهنمای مراقبت بیماری های واگیر به منظور گزارش دهی و جمع آوری بیماری ها بر اساس تعریف محتمل بیماری به شرح ذیل می باشد . لذا خواهشمند است کلیه دوستان گرامی به منظور مراقبت و پیشگیری از بیماری در صورت مشاهده بیماری بر اساس تعاریف ذیل مراتب را با ذکر مشخصات و آدرس دقیق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان گراش با شماره های 2231033-2231034-2225223-2220403، فاکس 2220467  و همراه  مسئول واحد 09173826597گزارش نمایند.
بيماريهاي مشمول گزارش دهي تلفني
عنوان بيماري
تعريف محتمل
فلج شل حاد
هر نوع فلج شل اندام بصورت ناگهاني در افراد زير 15 سال از جمله گيلين باره
وبا
اسهال حجيم آبكي بدون تب و زور پيچ شكم +مرگ يا كم آبي شديد در افراد بالاي 5 سال در مناطق غير انداميك و يا اسهال آبكي در افراد بالاي 5 سال در مناطق اندميك وبا.
سرخك
تب+بثورات ماكولوپاپولر(غيروزيكولار)+سرفه همراه با آبريزش بيني يا التهاب ملتحمه
سرخجه
تب+بثورات ماكولوپاپولر همراه با يك يا چند علائم زير : آدنوپاتي گردني، پشت سري يا پشت گوشي، درد مفاصل يا تورم مفاصل.
حيوان گزيدگي
شخصي كه از طريق بزاق ، گزش يا خراش يك حيوان حساس به هاري يا حيواني از منطقه آلوده به هاري مورد مواجهه قرار گرفته است .
هاري
تماس مشكوك با بزاق حيوان +علائم انسفاليت (سردرد ، هيدرفويي، فتوفوبي) با توجه به سابقه گزش
تب خونريزي دهنده
تب ناگهاني +درد عضلاني +خونريزي زير پوستي +پلاكت كمتر از 150000 همراه با تماس با دام يا كنه و محلسكونت در روستا
مننژيت
شروع ناگهاني تب بالاي 5/38 درجه سانتي گراد درجه ركتال يا 38 درجه سانتي گراد درجه زير بغل+يكي از علائم: سفتي گردن ، كاهش سطح هوشياري ، علائم مننژيال ( سردرد ، استفراغ و هر گونه عارضه نورولوژيك ناگهاني) ، فونتانل برجسته ( در اطفال) و در نوع مننگوك بثورات پورپوريك بنفش رنگ و يا پتشي روي بدن. 
 
مالاريا
تب، لرز، سردرد و تعريق همراه با مسافرت به مناطق اندميك يا زندگي در مناطق اندميك، مهاجرين افغاني
، آزمايش مثبت لام خون محيطي از نظر وجود انگل مالاريا . 
آنفولانزاي پرندگان
تب بيش از 38 درجه سانتي گراد +بدن درد ، سرفه ، گلو درد ، تنگي نفس ، التهاب ملتحمه به همراه سابقه تماس در 10 روز قبل از شروع علائم با پرندگان آلوده .
عوارض ايمن سازي
هر پيامد نامطلوب ايمن سازي كه عقيده بر آن است كه علت آن ايمن سازي بوده است . موارد مرگ ، بستري ، آبسه و مواردي كه باعث ايجاد نگراني در جامعه بنمايد بايستي گزارش فوري گردد ساير موارد ، كتبي گزارش شود .
ديفتري
گلو درد ، تب خفيف و غشاء چسبنده روي لوزه ، حلق و داخل بيني
كزاز نوزادي
مرگ نوزاد با علت نامعلوم (28-3 روز اول زندگي ) ، نوزادي كه توانايي مكيدن شير و گريه كردن را در ابتداي تولد داشته باشد ولي بعداً اين توانايي را از دست داده و دچار تشنج شده است .
تب راجعه
تب نامنظم ، لرز شديد ، درد مفاصل، گيجي، استفراغ، تشنگي و گرسنگي ، دليريوم ، ترس از نور و گاهي زردي چشم ، خواب ديدن هاي آشفته و كابوس+كاهش پلاكت
طاعون
تب، لرز، سردرد، احساس كسالت ، ضعف، لكوسيتوز، آدنوپاتي موضعي، سپتي سمي، ذات الريه ، فارنژيت ، آدنيت گردني +سرولوژي آنتي بادي بر عليه جزء F1 يرسينا
اپيدمي
افزايش ناگهاني بيماريهاي واگير
 
بيماريهاي مشمول گزارش دهي كتبي
عنوان بيماري
تعريف محتمل
ايدز
در مرحله بدون علامت : افرادي كه رفتار پرخطر ( اعتياد تزريقي، رفتار پرخطرجنسي ) جهت مشاوره به مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري ارجاع دهند .
در مرحله علامت دار : ( تب و اسهال بيش از يك ماه ، سل ريوي ، كاهش وزن ، ذات الريه مكرر ، عفونت و سرطانهاي فرصت طلب)
سل
سرفه بيش از سه هفته ، تب هاي طولاني، عرق شبانه ، كاهش وزن يا خلط خوني و درد قفسه سينه ، آزمايش اسمير و يا كشت مثبت از نظر باسيل اسيد فاست
هپاتيت Eو A
سردرد ، درد عضلات ، بي اشتهايي ، دل درد و زردي +تست سرولوژي تعيين آنتي بادي بر عليه HAV,HEV
تب مالت
شروع ناگهاني يا تدريجي تب، عرق شبانه ، خستگي بدون دليل ، بي اشتهايي ، كاهش وزن ، درد مفاصل ، همراه با سابقه تماس بادام آلوده يا مصرف فرآورده هاي لبني آلوده +سرولوژي رايت بيش از160/1
توكسوپلاسموز
علايم غير اختصاصي مثل تب ، بدن درد ، عرق شبانه لنفادنوپاتي گردني بدون دردهمراه با انجام روشهاي سرولوژي IFA مثبت (IFA>1/512)
سالك
هر بيمار داراي ضايعه پوستي كه بيش از 10 روز طول كشيده باشد ، از ضايعات پاپول مانند تا ضايعات اولسراتيو ، ندول ، پوسته پوسته شونده و غيره.
جذام
ضايعات پوستي كم رنگ يا قرمز رنگ همراه با بي حسي و ضعف ماهيچه اي دست ، پا و صورت
كالاآزار
تب، كم خوني ، كاهش وزن، تغيير رنگ پوست ، بزرگي كبد و طحال همراه با آزمايش IFA مثبت ( IFA>1/128) يا (DAT>1/3200
سياه زخم
پوستي ( تب ، سردرد ، درد ماهيچه ، پاپول خارش دار كه تبديل به زخم تاول مانند همراه با مركز فرورفته سياه رنگ مي شود ) +تماس با دام و محيط آلوده +اسمير مستقيم يا كشت مثبت )
سيفليس
(پاپول بدون درد كه سريعاً زخم شده در ناحيه آلت تناسلي ، كانال مقعدي سرويكس )، لنفاد نوپاتي موضعي ، ضايعات پوستي قرينه +تست VDRL-RPR-و يا (FTA-ABS) مثبت
سوزاك
التهاب حاد پيشابراه همراه با ترشح چركي و سوزش ادرار و قرمزي ناحيه ماتوس (meatus) در مردان ، ترشح زرد رنگ واژينال، خونريزي دهانه رحم ، اندومتريت ، سالپنژيت در خانم ها +كشت ارگانيزم
هپاتيت B,C
تب، بثورات ، كهير ، پلي آرتريت ، زردي همراه با HBsAg مثبت و يا سرولوژي تعيين آنتي بادي بر عليه HCV
كزاز بالغين
اشكال در بلع ، سابقه زخم عفوني ، فك سفت ، سفتي دردناك گردن و ماهيچه ها و حتي تشنج كه با تحريك نور ، صدا و تماس بوجود مي آيد . 
سياه سرفه
حمله ناگهاني سرفه +صداي مخصوص در موقع دم (شهيق) +استفراغ بعد از اتمام سرفه كه مجموعاً علت ديگري براي آن نتوان پيدا كرد .
آميبياز
دل درد ، نفخ ، يبوست ، ديسانتري همراه با خون و بلغم ، تنسموس در موارد روده اي و ايجاد آبسه آميبي در ريه ، پريكارد ، مغز و كبد +ديدن مستقيم ارگانيزم از مدفوع روي لام
اسهال خوني عفوني
اسهال ، تب ، استفراغ ، وجود يا عدم خون در مدفوع ، بي اشتهايي ، كاهش وزن ، زور پيچ شكم ، شروع ناگهاني
تبفوئيد
تب( بيش از 2 هفته ) ، سر درد ، استفراغ ، يبوست يا اسهال و وجود ROSE SPOT  + تست ويدال OD بيشتر از 160/1
كيست هيداتيك
علائم خاصي ندارد شايعترين علامت بزرگي كبد است و با توجه به عضو مبتلا علائم متفاوت است ( سر درد ، استفراغ ، علائم پتشي ، تشنج و هماچوري )+سونوگرافي +تست CCIEP
سرخجه مادرزادي
شيرخوار كمتر از 1 سال با علائم : بيماري قلبي ، اختلالات شنوايي ، كاتاراكت ، كاهش بينايي ، گلوكوم ، ميكروفتالمي ( سابقه زرذي روز اول تولد ، سابقه مشكوك ابتلاي مادر به سرخجه در دوران بارداري )
 
 
فعالیت های جاری واحد :
 • آموزش عموم در مورد اهمیت و حساس بودن بیماری های واگیر
 • اموزش و توجیه پزشکان بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی در خصوص روند کار واحد بیماری های واگیر
 • تهیه ، تنظیم و ارسال آمار ماهیانه جهت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • راه اندازی زنجیره سرما در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش
 • ورود اطلاعات بیماری های واگیر شهرستان در پرتال معاونت سلامت
 • راه اندازی پایگاه دیده وری آنفولانزا در مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله (ص) گراش
 • تحویل و ورود اطلاعات بیماری سل مختص شهرستان در نرم افزار TB Register
 • برگزاری مناسبت های بهداشتی از جمله هفته سلامت ، هفته بیماری های زئونوز و دیگر بیماری ها
 • برگزاری جلسات شورای بهداشت
 • انجام واکسیناسیون و بیماریابی فعال در عشایر و سیاری شهرستان (مناطق دره پلنگی ، کنار زیارت ، دشت رحمانی ، چک چک )
 • بيماريابي و پيگيري بيماريهاي واگير در بيمارستان ، مراكز ، آزمايشگاه ، مطبهاي خصوصي
 • تهيه لام مالاريا ، التور و نمونه اكسير از بيماران مشكوك به مالاريا ، وبا و سل
 • نظارت از مراكز و خانه هاي بهداشت
 • راه اندازی آزمایشگاه جهت بیماری های واگیر
 • راه اندازی پایگاه هاری جهت واکسنایون موارد حیوان گزیدگی
 • تهیه و تصویب طرح های تحقیقاتی
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ