واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت شبکه بهداشت و درمان گراش
مسئول واحد : شیوا دهقان خلیلی

تلفن داخلی : 206 

هدف وماموريت واحد
  •  ايجاد تحول وگسترش در شبكه ها با همكاري ساير واحدها
  •  تامين دسترسي سهل وآسان مردم به گسترده ترين واساسي ترين خدمات بهداشتي با در نظر گرفتن اطلاعات اقليمي و جمعيتي قابل دسترس
تحول در شبكه يعني :
  • تغيير در برنامه ها ، ادغام برنامه ها ي جديد و.......
گسترش شبكه ها :
  • تجهيز وراه اندازي واحدهاي جديد،گسترش برنامه و......
  • لازمه تحول در شبكه :
1) نوآموزي مطالب
2) آموزش ضمن خدمت كاركنان
3) آموزش بدو خدمت نيروهاي جديد الورود به سیستم
برنامه هاي واحد :
  •  گسترش شبكه
  •   آموزش بهورزي
  •   پزشك خانواده
  •   بهداشت عشایر
  •   نیروی انسانی
1- گسترش شبکه :
برنامه ها ي گسترش شبكه شامل :
HNIS- 
- پيگيري امور ساختماني واحدها(احداث،تعمير،مجوز اجاره و...)
- پيگيري امور تجهيزاتي واحدها
- واگذاري واحدهايا بخشي از آنها به بخش غير دولتي
- بازنگري طرح هاي گسترش وپيگيري اجراي ضوابط گسترش
- ثبت مرگ
2- آموزش بهورزی :
1- نظارت بر فعاليت مدير ومربيان مراكز آموزش بهورزي وتربيت دانش آموزان بهورزي ،
2- تهيه وتنظيم بودجه مراكز آموزش بهورزي ،
3- نياز سنجي آموزشي بهورزان شاغل وبرنامه ريزي جهت دوره هاي بازآموزي بهورزان،
4- پيگيري اجراي برنامه آموزشي بدو خدمت نيروهاي جديد الورود به سيستم بهداشتي وتهيه پكيج آموزشي مربوطه(با همكاري ساير واحدها)،
5- اخذ مجوز پذيرش بهورز، تعيين اولويتها،همكاري در برگزاري آزمون ورودي بهورزي ، انجام مصاحبه با داوطلبان، نظارت بر آموزش آنها ،انجام آزمكون نهايي بهورزي وصدور گواهي پايان دوره ،پيگيري انجام امور استخدامي آنها ،

6- ادغام برنامه هاي جديد در نظام شبكه با همكاري ساير واحدها

7-پيگيري تشكيل شوراي نمايندگان بهورزان در شهرستانها ،اخذ گزارشات ومداخله،تشكيل جلسات استاني با نمايندگان بهورزان
3- پزشک خانواده :
برنامه هاي پزشك خانواده شامل موارد ذيل است:
1-سياستگزاري در خصوص ارائه خدمات در مراكز مجري پزشك خانواده
2-تعامل وهماهنگي با اداره بيمه خدمات درماني فارس در جهت اخذ به موقع سرانه وارسال به شهرستانها
3-پيگيري امور حقوقي ورفاهي كاركنان برنامه پزشك خانواده
4-پيگيري ارتقاء سطح سواد بهداشتي كاركنان برنامه پزشك خانواده با برگزاري دوره هاي آموزشي وبازآموزي
5-پيگيري ادامه تحصيل پزشكان خانواده (با ماندگاري وارزيابي عملكرد بالا )در رشته
MPH پزشك خانواده                         
6- بررسي اسناد مالي برنامه پزشك خانواده
7-تعيين ومحاسبه حقوق ومزاياي كاركنان برنامه بر اساس دستور عمل وتفاهم نامه
8-پيگيري نظارت مستمر ناظران ستادي برنامه از شهرستانها
9-پيگيري تامين نيروي انساني مورد نياز برنامه از طريق مكاتبه با وزارت،نظام پزشكي واختصاص نيروهاي طراحي جهت خدمت
4- بهداشت عشایر :
1- پيگيري ارائه خدمات بهداشتي درماني به جمعيت عشاير (در مناطق ييلاق وقشلاق) ونظارت بر اجراي برنامه در مناطق    
2- كنترل ثبت اطلاعات عشاير در برنامه نرم افزاري مربوطه
5- نیروی انسانی :
1-نقل وانتقال نيروهاي بهداشتي (دائم،مامور به خدمت و...)
2-مكاتبات مربوط به مرخصي بدون حقوق ،بازنشستگي قبل از موعد،خدمت نيمه وقت وتغيير عنوان و....)
3-اخذ مجوز استخدام،تعيين اولويتها و...
4-اعزام نيروي طرحي ،پيام آور و....
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ