واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان گراش

نام مسئول واحد : شهرزاد رشیدی

تلفن داخلی : 206

شرح وظابف : 
 
1 –  نظارت و بازرسي
الف ) نظارت و بازرسي از مطب های دندانپزشكي خصوصي ، دولتي ، مراكز خيريه از نظر كمي و كيفي
ب ) نظارت و بازرسي بر محل كار كمك دندانپزشكان تجربي از نظر كمي و كيفي
ج ) نظارت و بازرسي از محل كار لابراتوارهاي دندانسازي
 
2 - اطلاع رساني و شفاف سازي
الف ) ابلاغ قوانين ، آئين نامه ، دستورالعملها و بخشنامه هاي ارسالي از وزارت متبوع من افراد ذينفع
ب ) اعلام شرح وظايف كمك دنداپزشكان تجربي ، و دندانسازان تجربي
ج ) اعلام مراكز خيريه داراي واحد دندانپزشكي و موسسات پزشكي غير دولتي
د ) اعلام اسامي كمك دندانپزشكان تجربي و منداران تجربي ، لابراتوارهاي دندانسازي
 
3 –  عملكرد
الف ) بررسي و تكميل مدارك و پرونده هاي خدماتي و درخواستهاي دندانپزشكان و مراكز دندانپزشكي
ب ) صدور پروانه مطب براي دندانپزشكان
ج ) صدور پروانه محل كار براي كمك دندانپزشكان تجربي ، و لابراتوارهاي دندانسازي
د ) رسيدگي من شكايات واصله تخلفات دندانپزشكان و مراكز دندانپزشكي و ارائه گزارش من مقام مافوق بمنظور جلوگيري از دخالت افراد فاقد صلاحيت در امور دندانپزشكي
 
هـ) تعطيلي مراكز ارائه دهنده خدمات دندانپزشكي غير مجاز و پيگيري افراد خاطي از طريق مراجعه ذيصلاح  

·         جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز پزشكي پزشكان و پيراپزشكان اعم از دولتي و بخش خصوصي و خيريه
·         برآورد نياز مراكز پزشكي با توجه به وضع موجود و مهيارهاي تعيين شده
·     ابلاغ و اجراي دقيق قوانين آئين نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي اعم از دولتي و خصوصي و خيريه
·         بررسي و تكميل مداكر و پرونده خدمات و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي
·     نظارت و ارزيابي عملكرد پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال در بخش خصوصي و خيريه در ارتباط با دستورالعملهاي ابلاغ شده بمنظور اجراي ضوابط خدمات درماني بيمه درماني و تعرفه هاي قانوني
·         صدور تاييديه هاي مربوط به خدمات و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط و آئين نامه هاي قانوني
·     بازديد مستمر و بررسي دقيق تاسيسات تجهيزات و امكانات مورد نياز مراكز پزشكي مطب پزشكان و اعلام نواقص و كمبودها و تعيين مهلت معين بمنظور رفع نواقص آنها
·     رسيدگي به شكايات واصله تخلفات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي و ارائه گزارش لازم من مقام ما فوق بمنظور جلوگيري از دخالت افراد فاقد صلاحيت در امور پزشكي و تعطيل مراكز ارائه دهنده خدمات پزشكي غير مجاز و پيگيري افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح  و تهيه گزارش لازم و انجام ساير دستورات قانوني مقام مافوق


رابط اشتغال زایی و کار آفرینی: 
*شناسایی کلیه نیروهایی که در سطح شهرستان تازه در سیستم درمان شاغل شده اند.
*جمع آوری تمام اطلاعات مربوط به هر کدام از آنها 
*وثبت آنها در سایت رصد در اسرع وقت

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ