معاونت غذا و دارویی شبکه بهداشت و درمان گراش


اعضاء:
         دكتر مرضيه ايزدی - معاون غذا و داروی شبكه - دكتر دارو ساز
        فضيلت بنی زمانی - كنترل مواد غذايی - كارشناس صنايع غذايی

وظايف واحد دارو:
 1.  بازديد از داروخانه هاي فعال
 2.  بازديد از انبارهاي دارويي
 3.  بازديد از بيمارستان
 4.  بازديد از مراكز بهداشتي
 5. بازديد از كلنيك هاي ترك اعتياد
 6. بازديد از مراكز غير مجاز
 7. گزارش كمبود دارو
 8. دريافت و رسيدگي به شكايات


وظايف واحد غذا:
 1. انجام كليه امور اداري مرتبط با واحدهاي توليدي تحت پوشش
 2. پيگيري و اجراي دقيق مفاد بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، مكاتبات ارسالي از مديريت غذا دانشگاه 
 3. تكميل و ارسال فرم هاي آمار ماهيانه
 4. انجام بازديد استعلام تأسيس كارخانجات 
 5. ثبت و ارسال شكايات واصله به دانشگاه علوم پزشكي
 6. انجام امور مربوط به توقيف ، معدوم محصولات و    خطوط توليدي مطابق با دستور العمل هاي مديريت نظارت بر مواد غذايي
 7. انجام امور مربوط به طرح هاي PMS،PRPS امتياز بندي كارخانجات
 8. مشاركت در انجام امور اطلاع رساني در حوزه غذا
 9. انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با برنامه استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ