واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گراش
مسئول واحد : مهندس احمد ارجمندزاده


تلفن داخلی :
219


ایمیل : Ahmad.arjomand@yahoo.com


شرح وظایف ستاد بهداشت حرفه ای
 
 
1-بازدیدوبازرسی ازکارگاهها ی کوچک وکارخانجات درچهار بخش (صنعت- خدمات-کشاورزی-معدن)
 
2- شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار جهت ارتقاءسطح سلامت شاغلین.

3-پیگیری ونظارت بر انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکار.

4-نظارت برفعالیت صنایع تحت پوشش  مراکز بهداشتی درمانی شهری

5-نظارت برفعالیت مراکزبهداشت کار وخانه های بهداشت کارگری درکارخانجات.

 6-پیگیری ونظارت فعالیت دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای درکارخانجات.

7-برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان ،مدیران ،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات پزشکان دوره دیده طب کار ،کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای وشاغلین .

8-اندازه گیری صدا ،روشنایی ،گازوبخارات موادشیمیایی وارزیابی پوسچراندامهای فوقانی ومقایسه بااستانداردهای کشوری واقدام درجهت اصلاح شرایط محیط کاربه روش فنی ومهندسی.

9-صدورمجوزهای بهداشتی کارخانجات وکارگاههای خدماتی.

10-نظارت براصلاح شرایط محیط کار کارخانه هایی که مشاغل سخت وزیان درآنها
درکمیته کارهای سخت وزیان آوراستان به تصویب رسیده است .

11-نظارت وپیگیری درخصوص تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ونصب آن درایستگاههای کارکارگران.

12-نظارت وپیگیری درخصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی وموارد مطروحه درجلسات مذکور و معرفی کارفرمایان کارگاههای متخلف ازقانون کار به دادسرای مربوطه.

13-تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید ازصنایع واعلام نواقص بهداشت محیط کار به کارفرمایان کارخانجات جهت اصلاح شرایط نامناسب کارباموعد مقرر.

14-جمع بندی آمارها ی ماهیانه شش ماهه وسالیانه ومحاسبه شاخص ها وارسال آنها به معاونت بهداشتی دانشگاه.

15-نظارت برتامین تاسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاهها وکارخانجات براساس آیین نامه های مصوب

 16-اجرای طرحهای وزارت بهداشت :طرح اندازگیری وکنترل صدا-طرح سنجش وساماندهی روشنایی محیط کار – طرح سلیکوزیس– طرح ارگونومی – طرح تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی
 
17-همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مركز بهداشت با توجه به دستورالعملهاي ستادي.
 
 18-نظارت بر فعاليت شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه اي.
 
19-صدور تأييديه بهداشتي با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهاي ذيربط در مراحل دريافت مجوز.
 
20-آگاهي از مواد اوليه مصرفي، مواد بينابيني توليد شده مواد اوليه و روشهاي توليد حرف مختلف به منظور شناسايي عوامل زيان آور محيط كار.
 
21- نظارت بر انجام معاینات دوره ای و قبل از استخدام کارگران در کارخانجات و کارگاههای کوچک
 
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ