واحد آمار شبکه بهداشت و درمان شهرستان گراش 
 
 
مسئول واحد : زهرا صامت 

تلفن داخلی :  218

 
معرفی واحد آمار
 
واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستادگسترش شبکه بهداشت می باشدو هدف کلی از فعالیتهای این واحد تهیه وتنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده درامر برنامه ریزی مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل : آمار جمعیتی شهرستان , شاخصها وآمار ماهیانه , فصلی وشش ماهه خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی , اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ ومیر شهرستان می باشد.
به منظور دسترسی به موقع به آمار خانه های بهداشت ومراکز درمانی تحت پوشش , واحد آمار مرکز بهداشت در هر مرکز بهداشتی درمانی یک نفر ازپرسنل مرکز را به عنوان رابط آماری انتخاب نموده است . رابط آماری درپایان هر ماه آمار واطلاعات منطقه تحت پوشش خود را جمع آوری وپس از کنترل با دفاتر موجود , اطلاعات وارقام موجود را جمع بندی در فرمهای مربوطه ثبت وبه مرکز بهداشت شهرستان ارسال می کند.

عملکرد واحد در شش ماهه اول سال90
 
1-    تهیه اطلاعات جمعیتی ابتدای سال شهرستان به تفکیک شهروروستا
2-    جمع آوری , کنترل وثبت اطلاعات مرگ و میر در نرم افزار مربوطه
3-    برگزاری کارگاه آموزشی شاخصهای بهداشتی جهت ماما وکاردانهای شهروروستا
4-    جمع آوری ,کنترل وجمع بندی آمارمراکز شهری وروستائی بصورت ماهانه
5-    چاپ وتوزیع فرمهای آماری جهت مصرف یک سال

شرح وظایف واحد آمار:
1- پیگیری ارسال آمار ماهیانه از سطوح مختلف محیطی به سطوح بالاتر طبق جدول ذیل 
پنجم هر ماه       
خانه بهداشت به مراکز بهداشتی درمانی
 
هفتم تا دوازدهم هر ماه
مرکز بهداشتی به مرکز بهداشت شهرستان
دوازدهم تا بیستم هر ماه
مرکز بهداشت شهرستان به استان
2- شرکت در برنامه های نظارتی به عنوان عضو رسمی تیم نظارت شهرستان 
3-  نظارت برعملکرد رابط آماری مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی روند ثبت، جمع آوری وارسال به موقع آمارها و شاخصها
4- ارسال پسخوراند نظارت انجام شده
 5- برگزاری مستمر کمیته آمار بصورت فصلی وبا دستور جلسات مشخص وپیگیری اجرای مصوبات
6- علام زمان و پیگیری ارسال شاخصهای بهداشتی از سطوح مختلف محیطی به سطوح بالاتر طبق جدول زیل:
           
حداکثر یک ماه پس از پایان هر فصل
شاخصهای فرم الف وب (مقطع فصلی)
حداکثر دوماه پس از پایان مقطع زمانی
شاخصهای فرم الف ب (مقطع شش ماهه)
پایان اردیبهشت ماه هر سال
شاخصهای گزارش سالانه مرکز بهداشت
 
7- برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل شاخصهای مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ،طی جلسه مشترک با واحدهای ستادی
8- تهیه لیست کلیه فرمهای آماری به تفکیک مقطع زمانی جهت نصب در پایگاهها، مراکز و خانه های بهداشت
9- رسم نمودار شاخصها وارائه آن به واحدهای مربوطه پس از برگزاری جلسات تجزیه وتحلیل شاخصها
10- تهیه بانک اطلاعاتی از آمار و شاخصهای بهداشتی  
کنترل و جمع بندی فرمهای آماری کد دار ارسال شده از مراکز بهداشتی درمانی پس از کنترل و تایید واحد مربوطه که شامل:

کد فرم
 
نام فرم
کد فرم
نام فرم
108
 
تنظیم خانواده
105
واکسیناسیون
 
 
 
 
 
1-109
 
بهداشت مدارس
1-103-2
دهان ودندان
 
 
 
 
 
1-2-110
2/109
 
بهداشت محیط
112
مراجعین سرپایی
 
 
  اسامی رابطین آمار مراکز بهداشتی درمانی :
 
سمت
مدرک تحصیلی
نام و نام خانوادگی
رابط آمار مرکز بهداشتی درمانی ارد
کارشناس مامائی
خدیجه عسکری
رابط آمار مرکز بهداشتی درمانی فداغ
کارشناس مامائی
زهره عیب جو
رابط آمار مرکز بهداشتی درمانی شهری 2 گراش
کاردان بهداشت خانواده
فاطمه علی نیا
 
 
  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ